JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Hyvin ja tarkoituksenmukaisesti (sekä veneilijän että sataman pitäjän kannalta) järjestetty jätehuolto on tärkeä asia monella tasolla. Näkyvin vaikutus on, että hyvin järjestetty jätehuolto vie roskat pois näkyvistä ja siistii koko sataman ilmeen.


Pidemmällä aikavälillä henkilökunnalta jätteiden käsittelyyn kuluva aika vähenee. Mahdolliset negatiiviset ympäristövaikutukset ja suoranaisten ympäristövahinkojen riski minimoidaan.

 

Vuoden 2003 alusta lähtien on venesatamienkin täytynyt laatia jätteen vastaanotto- ja käsittelysuunnitelma (direktiivi 2000/59/EY). Tällöin on huomioitava kaikki satamatoiminnassa syntyvät jätteet.


Jätejakeet saattavat vaihdella satamatyypin ja satamassa suoritettavien toimintojen mukaan. Suunnitelmassa on mm. kerrottava, mitä jätteitä otetaan vastaan sekä miten niiden säilytys ja jatkokäsittely hoidetaan. Uutta on, että sataman on avoimesti tiedotettava omasta jätehuollostaan myös palvelujen käyttäjille.

 

Sataman jätteiden käsittelyssä, kuten kaikessa jätteiden käsittelyssä, on noudatettava seuraavia periaatteita:    


  • Sataman toiminnassa huolehditaan mahdollisuuksien mukaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän.
  •  Syntyvä jäte pyritään hyödyntämään siten, että jäte kierrätetään uusiokäytössä sellaisenaan, tai jos se ei ole mahdollista, kierrätetään jätteen sisältämä raaka-aine.
  • Jos kierrättäminen ei ole mahdollista, hyödynnetään jätteen sisältämä energia.
  • Vasta viimeisenä vaihtoehtona on loppusijoittaminen kaatopaikalle.

 


Kierrätyskelpoinen jäte

Jätehuollon jatkokäsittely vaihtelee hieman kunnittain, mutta yleisimpiä kierrätettäviä jakeita ovat lasi, metalli, paperi ja pahvi sekä puu.

Lasi

Melkein kaikki kotitalouksissa syntyvä lasijäte kelpaa uusiokäyttöön (esim. pantittomat pullot ja pakkauslasi, purkit). Muovi ja metalliosat pitää muistaa poistaa. Kierrätykseen tarkoitetun lasijätteen sekaan ei saa laittaa ikkunalasia, keramiikkaa, posliinia, lamppuja eikä kuvaputkia. Muista, että jo pieni määrä epäpuhtauksia voi pilata suurenkin uusiolasierän.

Metalli

Kaikki talouksien pienmetallijäte soveltuu uusiokäyttöön (juoma- ja säilyketölkit, tölkkien kannet, einesvuoat, tyhjät aerosoli ja maalipurkit sekä pienikokoiset metalliosat). Tilan säästämiseksi esim. olut-  ja säilykepurkit olisi hyvä puristaa kokoon. Suuret metalliesineet on toimitettava romuliikkeeseen ja tyhjät, ehjät tynnyrit hyötykäyttöön.

Paperi ja pahvi

Paperikeräykseen kelpaa kaikki puhdas keräyspaperi, toisin sanoen lähes kaikki postiluukusta tullut paperi sekä valkoinen toimistopaperi. Muovitettu, likainen tai märkä paperi ei kuuluu keräyspaperin sekaan. Pahvin ja kartongin voi viedä niille erityisesti tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Puu

Puujäte, vaneri ja lastulevy ohjataan ensisijaisesti hyötykäyttöön. Käsittelemätön puu voidaan polttaa tulisijassa. Kyllästetyn puun polttaminen on kielletty ja se tulee toimittaa erilliskeräykseen. Ehjät ja korjauskelpoiset kuormalavat kannattaa myös toimittaa hyötykäyttöön


Vaaralliset jätteet

Vaaralliseksi jätteeksi katsotaan sellainen jäte, joka kemiallisen tai jonkin muun ominaisuutensa vuoksi voi aiheuttaa erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle.


Seuraavaksi esitellään yleisimmät venesatamissa syntyvät vaaralliset jätteet ja niiden jatkokäsittelytoimenpiteet.

Akut

Akut kannattaa toimittaa heti vaihdon jälkeen vaarallisten jätteiden keräykseen, niitä ei tule varastoida turhaan. Vanha akku on hyvä palauttaa liikkeeseen jo uuden akun oston yhteydessä. 


Käytöstä poistetut akut toimitetaan keräykseen pystyasennossa, kuoret ehjinä ja korkit paikallaan. Ole varovainen akkua käsitellessäsi - pidä huoli, että akkuneste ei pääse valumaan ulos. Akkunesteen sisältämä happo on erittäin syövyttävää.


Akkuja on säilytettävä siten, ettei akkuvesi pääse jäätymään ja rikkomaan kuorta. Ulkona sijaitseva keräyspiste tulee tyhjentää ennen talven tuloa.


Akut pitää säilyttää tiivispohjaisella alustalla, mielellään haponkestävässä altaassa, jotta mahdolliset nestevuodot eivät pääse saastuttamaan maaperää ja pohjavesiä.

Paristot ja ladattavat akut

Ladattavat nikkeli-kadmiumakut ja nappiparistot sekä muut raskasmetalleja sisältävät paristot ovat vaarallista jätettä.


Yleensä paristoissa on merkintä siitä, ovatko ne jätteenä ongelmajätettä vai eivät. Jos et ole varma asiasta, vie paristot aina vaarallisten jätteiden jätekeräykseen.

Öljyiset jätteet

Jäteöljyn keräily on järjestettävä siten, ettei  öljyä pääse missään tilanteessa valumaan maaperään tai vesistöön.


Keräysastia (esim. iso tynnyri) tulee säilyttää sateelta suojattuna, lukittavassa tilassa, suoja-altaassa, joka estää öljyisen jätteen valumisen ympäristöön.


Keräilyastioiden kunnosta pitää huolehtia ja myös suoja-allas on tyhjennettävä tarvittaessa. Jäteöljyn sekaan ei saa laittaa muita nesteitä (liuottimia tai jäähdytysnesteitä), koska sekalaisen öljyjätteen hyödyntäminen on vaikeaa ja se nostaa käsittelymaksuja. 


Öljynsuodattimille, myös puhkotut ja valutetut, sekä muille kiinteille öljyisille jätteille tulee järjestää erillinen keräys ja ne on käsiteltävä ongelmajätteinä. Keräysastiaksi käy esim. iso kanisteri, jonka yläosa on leikattu auki.  Lievästi öljyyntyneet trasselit, rievut ja paperipyyhkeet voi laittaa sekajäteastiaan.


Öljynerotuskaivot on tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Kaivon pinnalle kertynyt öljy-liuotinkerros on ongelmajätettä sekä myös pohjaliete, mikäli se on selvästi öljyyntynyttä.


Erotuskaivon tyhjennyksistä on pidettävä kirjaa, josta ilmenee tarkastuspäivä ja -havainnot, tehdyt huollot, tyhjennyksen suorittaja, jätteen määrä ja ilmoitettu purkupaikka.

Pilssivesi

Vesistöihin ei saa päästää mitään öljyisiä nesteitä/vesiä. Koska pilssiveteen on sekoittuneena useita erilaisia haitallisia aineita ( esim. moottorin jäähdytysvettä, polttoainetta ja erilaisia öljyjä) on se vaarallista jätettä, joka tulee kerätä erikseen.


Moniin septitankkien imutyhjennyslaitteisiin on mahdollista yhdistää pilssiveden imutyhjennys. Jos imutyhjennysjärjestelmää ei ole, pilssivesi kerätään imeytysaineisiin (esim. imeytysmattoon), jotka hävitetään vaarallisen jätteen tavoin.

Käytöstä poistetut hätäraketit ja käsisoihdut

Vanhentuneet hätäraketit ja käsisoihdut on toimitettava poliisilaitokselle. Jotkut venetarvikkeita myyvät liikkeet vastaanottavat käytöstä poistettuja raketteja ja käsisoihtuja. Selvitä onko alueellasi tällaisia liikkeitä.


Myös meripelastusyhdistykset ja veneilyseurat järjestävät ajoittain koulutustilaisuuksia, joissa vanhentuneet soihdut ja raketit käytetään harjoitusammunnoissa.

Liuotinjäte

Liuotinjätteet kerätään erikseen, niitä ei saa sekoittaa jäteöljyastiaan. Liuottimia ei tule myöskään sekoittaa keskenään, eikä niitä saa kaataa viemäriin, sillä höyrystyvät liuottimet (tärpätti, tinneribensiini, asetoni) saattavat aiheuttaa viemärissä räjähdysvaaraan.


Liuotinjätettä ei saa hävittää haihduttamalla. Liuottimen ja vernissan kostuttamat trasselit voivat syttyä itsestään palamaan, näin ollen niitä ei saa viedä sekajäteastiaan, vaan ne on kerättävä paloturvalliseen metalliastiaan.

Maalaus- ja lakkausjäte

Lakat ja maalit, erityisesti raskasmetalleja sisältävät, ovat vaarallista jätettä, joten maaleja sisältävät purkit ja aerosolipullot on toimitettava vaarallisten jätteiden keräykseen.


Ainoastaan täysin kuivunut maalijäte, joka ei sisällä raskasmetalleja voidaan toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivat maali- ja aerosolipurkit voi viedä metallinkeräykseen.

Maalin hiontapöly

Maalin poistoon suositellaan käytettäväksi märkähiontaa tai pölypussilla varustettua hiontalaitetta. Jos veneen ympäristön suojaa peittein voi ainakin osan irtoavasta maalijätteestä kerätä talteen ja käsitellä vaarallisena jätteenä.

Puunsuoja- ja kyllästysaineet

Siveltävät puunsuoja- ja kyllästysaineet voivat olla myrkyllisiä. Kyllästettyä, lahosuojattua tai maalattua puuta ei saa käyttää polttopuuna (polttaminen vapauttaa myrkkyjä ilmaan), vaan ne tulee kerätä erikseen ja viedä kaatopaikalle niille tarkoitetuille lavoille.

Muut vaaralliset jätteet

Muita vaarallisia jätteitä ovet esimerkiksi kovettumattomat liimat, hartsit, lateksit, muovien pehmittimet sekä polyuretaani- ja silikonijätteet.


Elohopeaa sisältävät jätteet kuten loisteputket tulee säilyttää ehjinä, jottei haitallisia aineita pääse valumaan ympäristöön ja toimittaa vaarallisten jätteiden keräykseen.

Miten vaaralliset jätteet varastoidaan ja hävitetään?

Vaaralliset jätteet tulee kerätä ja säilyttää omina, selvästi merkittyinä jakeina, jotka ovat selkeästi erillään muista jätteistä. Säilytystilan tulee olla lukittava ja sadevedeltä suojattu.


Tilan, jossa säilytetään nestemäisiä aineita on oltava suojattu altaalla, jottei nestemäisiä ongelmajätteitä missään tilanteessa pääse valumaan maaperään tai vesistöön.


Vaarallisten jätteiden keräyspisteessä tulee olla selkeät ohjeet tilan käytöstä, siten että ne ovat jokaisen käyttäjän nähtävillä.


Vaarallisia jätteitä saa varastoida korkeintaan 12 kuukautta. Vaarallisista jätteistä on pidettävää kirjaa, jossa ilmenee syntyneidenkäsiteltyjen ja varastoitujen vaarallisten jätteiden määrät, sijoitus – ja toimituspaikat sekä käytetyt jätteenkuljettajat ja päivämäärät.


Vaaralliset jätteet luovutetaan kuljetettavaksi ja edelleen toimitettavaksi vaarallisten jätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai vastaanottoluvan saaneelle yrittäjälle.


Vaarallisten jätteiden lähettäjä on vastuussa jätteiden pakkausten ja niiden merkintöjen määräysten mukaisuudesta. Vaarallisten jätteiden omatoiminen käsittely (haihduttaminen, polttaminen ja viemäriin kaataminen) on ehdottomasti kielletty.


Poutapilvi web design - P4