BLASTIC – muovijätteen reitit Itämereen

BLASTIC-projektin tavoitteena on vähentää muovijätteen ja siten vaarallisten aineiden päätymistä Itämereen kartoittamalla ja seuraamalla vesiympäristön roskamääriä.

BLASTIC on Itämerta ympäröivien maiden yhteinen EU-projekti, jossa selvitetään mistä lähteistä ja mitä reittejä pitkin roskat - ja erityisesti muoviroskat - ajautuvat kaupungeista Itämereen. 

Suurin osa roskasta päätyy mereen maalta

Tutkimusten mukaan yli 80 % merten roskasta on peräisin maalähteistä. Esimerkiksi kaupunkien läpi kulkevat joet ovat yksi merkittävä meriroskan kulkureitti.

BLASTIC-projektissa käytetään erilaisia menetelmiä meren muoviroskien tärkeimpien lähteiden ja reittien kartoittamiseen sekä jokien ja rannikkovesien roskien tarkkailuun. Menetelmiä sovelletaan neljällä kaupunkialueella. Suomessa pilottialue on Turun kaupunki. 

Projektin tuloksena syntyy yleiset ohjeet kunnille, joissa luetellaan muun muassa roskien tärkeimmät lähteet kaupunkialueilla sekä annetaan neuvoja roskaantumisen ennaltaehkäisyyn. 

Tärkeä osa BLASTICIA on yhteinen tietopankki, www.blastic.eu-verkkosivusto, jonne kootaan kattavasti tietoa meriroskasta, sen vaikutuksista ja kulkeutumisreiteistä ja myöhemmässä vaiheessa myös projektin aikana syntyneitä ”tiekarttoja” kuntien käyttöön.

Jokien roskaa mitattiin puomien avulla

BLASTICin ensimmäiset jokien kautta kulkevan roskan monitorointiseurannat toteutettiin kesällä 2017 pilottikaupungeissa. Moni saattoikin huomata Turun Aurajoessa puomit, joilla kokeiluhenkisesti selvitettiin jokeen päätyvän roskan määrää ja laatua.


Kaksi puomia asetettiin joen ylä- ja alajuoksulle DBTL-kaupunkifestivaalin aikoihin, koska roskaantuminen kulminoituu tunnetusti suurien yleisötapahtumien yhteydessä. Alustavat tulokset kertoivatkin tuttua tarinaa: muovia, oluttölkkejä ja lasipulloja löytyi puomeista jo ensimmäisen illan jälkeen. 

Puomien läheisyyteen rannalle oli pystytetty merten roskaantumisen reiteistä ja lähteistä kertovat infotaulut. Monitoroinnin pääideana oli nostaa esille Itämeren roskaantumisongelmaa ja herätellä kaupunkilaisia roskaantumisongelmaan. 

puomi_ajankohtainen
Roskia keräävä puomi Turun Aurajoessa kesällä 2017.

Kansainvälistä vaikuttamista

Lokakuussa 2017 BLASTIC oli edustettuna kansainvälisessä Our Ocean -konferenssissa. Vuodesta 2014 lähtien järjestetty suurtapahtuma kutsuu paikalle maailman päättäjiä sitoutumaan vahvaan yhteistyöhön merialueiden ongelmien ratkomiseksi. Maltalla järjestettyä tapahtumaa isännöi Euroopan Unioni. 

Tapahtuman pääaiheina olivat lukuisat globaalit ongelmat kuten merien roskaantuminen, kestävä kalastus, suojelualueet, ilmastonmuutos, kestävä talous sekä meriturvallisuus.

Pääpartneri: 
Håll Sverige Rent, Ruotsi
 
Hankekumppanit: 

Pidä Saaristo Siistinä ry
Stockholm Environment Institute (SEI) Tallinn Centre, Viro
IVL Svenska Miljöinstitutet , Ruotsi
Foundation for Environmental Education Latvia (FEE), Latvia
Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsinki
Turun kaupunki
Tallinnan kaupunki, Viro

Lue lisää projektista www.blastic.eu

BLASTIC 2016–2018 ‑hankkeen rahoittaa Central Baltic Programme 2014–2020 ‑ohjelma. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 016 555,50 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus on 784 522,46 euroa.


blastic logot